Լուսանկարներ
Հղումներ
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
Գնահատման եւ մոնիտոր
News > ԻրանիկառավարությունըհովանավորումէՀայաստանումիրանցիտնտեսականակտիվիստներիներդրումները


  տպագրել        ուղարկել ընկերոջը

ԻրանիկառավարությունըհովանավորումէՀայաստանումիրանցիտնտեսականակտիվիստներիներդրումները

ԵրևանումԻրանիդեսպան՝ՍեյեդՔազեմՍաջադինհայտարարելէ, որԻրանիկառավարությունըհովանավորումէՀայաստանումիրանցիտնտեսականակտիվիստներիներդրումներըևվերջինտարիներիընթացքումբազումքայլերենիրականացելտարածաշրջանայինառևտրիդյուրացմանուղղությամբ:

Երեքշաբթիօրը, կայացածփորձագիտականնիստում, որիընթացքումքննարկվելենՀայաստանումիրանցիառևտրականների, արտահանողներիևտնտեսականակտիվիստներիներկայությանթույլևուժեղկողմերը, ՀՀԻրանիդեսպաննասելէԵրևանումանցկացվողցուցահանդեսումիրանականընկերություններիներկայությաննպատակնէիրանականարտադրանքներըներկայացնելՀայաստանիևԵվրասիայի180 միլիոնանանոցշուկային»:

Նշենք, որնիստըկայացելէԵրևանումԻրանիդեսպանությանդահլիճում, որիններկաենեղելԻրանիիսլամականխորհրդարանումհարավայինիրանահայությանպատգամավոր՝ԺորժիկԱբրահամյանըևցուցահանդեսիմասնակիցները:

ԴեսպանՔազեմՍաջադինԻրանիուՀայաստանիմիջևվիզայինռեժիմիչեղարկումը, Մեղրիիազատգոտուստեղծումը  ևԻրանիուԵվրասիականմիությանանդամներիմիջևարտոնյալառևտրայինռեժիմիմասինհամաձայնությանկնքումըվերջինտարիներիընթացքումձեռնարկվածմեծքայլերիցէհամարել, որոնքնպաստելեներկուերկրիմիջևառևտրիդյուրացմանը, զբոսաշրջությանավելացմանըևառևտրիուներդրումայինմիջավայրիստեղծմանը:Attachment : 25.jpg ( 109KB )


11:07 - 8/05/2019    /    համար : 569758    /    ցուցադրության քանակը : 35ելք