Լուսանկարներ
Հղումներ
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
Գնահատման եւ մոնիտոր
News > ԳիլանիբժշկականհամալսարանըքննարկումներէանցկացնումՀայաստանիԲՈՒՀ-երիհետ


  տպագրել        ուղարկել ընկերոջը

ԳիլանիբժշկականհամալսարանըքննարկումներէանցկացնումՀայաստանիԲՈՒՀ-երիհետ

ԻԻՀևՀայաստանիառողջապահականևբժշկականհամագործակցությանհարցերըքննարկվելենԳիլանիԲժշկականհամալսարանինախագահՇառռոխՅուսեֆզադեիևՀՀԱռողջապահությանփոխնախարարԱնահիտՀոմհաննիսյանիհանդիպմանժամանակ:

ՊարոնՅուսեֆզադեն, անդրադառնալովԳիլանիԲժշկականհամալսարանիհնարավորություններին, պատրաստակամությունէհայտնելհամագործակցելհայկականկողմիհետ՝բժշկականկրթության, հիվանդներիբուժմանևդեղերիարտադրությանոլորտներում:

Հանդիպմանընթացքում, ՀՀփոխարտգործնախարարԱնահիտՀովհաննիսյաննանդրադառնալովառողջապահականոլորտումԻրանիձեռքբերումներին, նշելէ, որՀայաստանըկարողէօգտվելԳիլանիհամալսարանիփորձից՝բժշկության, բուժքույրականևդեղերիարտադրությանոլորտներինվերաբերողկրթականծրագրերում:


14:30 - 10/05/2019    /    համար : 570144    /    ցուցադրության քանակը : 20ելք