Լուսանկարներ
Հղումներ
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
Գնահատման եւ մոնիտոր
News > Հայաստանումօրեցորավելանումէպարսկերենլեզունսովորելուցանկությունը


  տպագրել        ուղարկել ընկերոջը

Հայաստանումօրեցորավելանումէպարսկերենլեզունսովորելուցանկությունը

ՀՀԱրարատիմարզիԱյգեստանհամայնքիդպրոցիպարսկերենլեզուսովորուղաշակերտներնիրենցոսուցիչներիևտնօրենիհետ, շաբաթօրըհյուրընկալվելէինՀայաստանումԻԻՀդեսպանՍեյեդՔազեմՍաջադիին:

Հանդիպմանժամանակ, դպրոցիտնօրենը, շնորհակալությունհայտնելովդեսպանատանը՝դասընթացներիկազմակերպմաննաջակցելուհամար, նշեց, որպարսիցլեզվիուսուցումըպատճառէդառնում, որաշակերտներըծանոթանանԻրանիպատմության, մշակույթիուքաղաքակրթությանհետ

ԴպրոցիպարսկերենելկզվիուսուցիչևԿասկադմշակութայինկենտրոնիտնրենԺորժԱբրահամյանընշեց, որաշակերտներնունրանցծնողներըմեծխանդավառությամբընդունելենլեզունսովորելուառաջարկը: Նանեց, որներկայումսդպրոցումպարսկերենլեզուէսովորումմոտ30 աշակերտևորոշսահմանափակումներիպատճառով, նրանցթիվնառայժմհնարավորչէավելացնել:

ԴեսպանՍաջադին, շնորահակալությունհայտնելովԱրարատիմարզպետինևԱյգեստանհամայնքիդպրոցիտնօրենին, հավելելէ, որպարսկերեինմիջոցովաշակերտները  ծանոթանումենԻրանիպատմության, մշակույթիուքաղաքակրթությանհետ, ինչընաստումէերկուժողովուրդներիհամագործակցությանզարգացմանը:

Նանշեց, որայսլեզունսովորելընպաստումէնաևզբոսաշրջության, գիտական-համալսարանական, ինչպեսնաևառևտրատնտեսականոլորտներումհամագործակցություններիաճին:

Նաուսուցիչներինուդպրոցիտնօրենինկոչարեցօգտվելովժամանակակիցտեխնոլոգիաներից, ֆիլմերիուտարբերխաղերիմիջոցով, օգնելերեխաներին, ավելիհեշտսովորելլեզուն:

ԱնդրադառնալովԻրանիուՀայաստանիդարավորբարեկամությանը, դեսպանՍաջադիննշեց, որայդկապերըկայունենուանքակտելի: Նահավելեց, որերկուժոովուրդներըմշտապեսեղելենկողքկողքիուաջակցելիրար:

Հանդիպմանշամանակ, աշակերտներըդեսպանիններկայացրեցինայսընթացքւմիրենցսովորածըևնվերներստացանդեսպանիկողմից:

Այգեստանիդպրոցիպարսկերենլեզվիուսուցմանխմբակնիրաշխատանքըսկսելէմոտերեքամիսառաջ, ՀայաստանումԻԻհդեսպանատանևՀՀԱրարատիմարզիհամագործակցությանարդյուքնում:


13:08 - 21/05/2019    /    համար : 571571    /    ցուցադրության քանակը : 15ելք