Լուսանկարներ
Հղումներ
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
Գնահատման եւ մոնիտոր
News > Համագործակցություն՝ԻրանիևՀայաստանիՀրաձգությանֆեդերացիաներիմիջև


  տպագրել        ուղարկել ընկերոջը

Համագործակցություն՝ԻրանիևՀայաստանիՀրաձգությանֆեդերացիաներիմիջև

ԻրանիՀրաձգությանֆեդերացիայինախագահպարոնԴադգարը, ովԵրևանէժամանելՀայաստանիՀրաձգությանֆեդերացիայիհետհամագործակցություններիընդլանմաննպատակովհինգշաբթիօրըհանդիպելէՀայաստանումԻԻՀդեսպանՍեյեդՔազեմՍաջադիին:

Հանդիպմանընթացքում, պարոնԴադգարըներկայացրելէ  ՀայաստանիՀրաձգությանֆեդերացիայիպաշտոնյաներիհետհանդիպումներիմանրամասներըևձեռքբերվածպայմանավորվածությունները՝համատեղճամբարներևընկերականհանդիպումներկազմակերպելուկապակցությամբ:

ԴեսպանՍաջադինընդգծելէ, որՀայաստաննունիմարզականտարբերճյուղեումզարգանալումեծհնարավորություններ: Նահավելելէ, որվերջինտարիներին, Հայաստանըկարողացելէդառնալհարմարվայր, տարբերտեսակիմրցությունների, ճամբարներիևընկերականխաղերիկազմակերպմանևիրանականկողմիհետփորձիփոխանակմանհամար:

ԴեսպանըկոչէարելակտիվացնելՀայաստանիևԻրանիսպորտայինտարբերֆեդերացիաներիմիջևհամագործակցություններըևդեսպանատանպատրաստակամություննէհայտնելաջակցելուհամատեղճամբարներիևընկերականխաղերիկազմակերպմանը:

 


16:35 - 3/06/2019    /    համար : 574336    /    ցուցադրության քանակը : 13ելք